Koolituskursuse ülesehitus

Koolituse alguses väljastab autokool iga õpilase iga õpitava kategooria kohta teooriapäeviku lehe ja õpingukaardi. Teooriapäevikusse märgib õpilase kohalkäimisi, puudumisi ja sooritatud vahekontrolle ainult teooriaõpetaja. õpingukaarti peab täitma iga sõidutunni alguses ja lõpus sõiduõpetaja ja nii õpetaja kui õpilane peavad iga sõidutunni lõpus vastava osa allkirjastama.

Teooriapäevik ja õpingukaart on ühtlasi dokumendid, milles jäädvustatakse õpilase progressioon kui ka õpilasele tagasiside andmise kirjalik vorm. Kui sõiduõpetaja on õpingukaardile teinud lisamärke "lubatud linnaliiklusesse", võib õpilane, lisaks autokoolis tehtavatele sõidutundidele, ka juhendajaga lisatunde teha. Juhendaja ei tohi teha märkeid õpingukaardile ja juhendajaga tehtud tunnid ei vähenda kohustuslike sõidutundide arvu.

Kõik teoorialoengud toimuvad autokooli kasutuses olevates õppeklassides aadressil Vasara 50. Mõned õppesõidutunnid toimuvad õppesõiduplatsil (Sepa 24a ja Sepa 26 vahel, Maanteeameti liiklusregistri büroost üle tee. Õppesõidud toimuvad sama kategooria õppesõidukiga, mida õpilane on õppima tulnud.

Kõigi õppekavade koostamise aluseks ning õpingute korraldamiseks on:


Auditoorne õpe

Kursuse algus- ja lõpukuupäev määratakse vastavalt koolituse mahule ja kirjutatakse ka avaldusele. Alguskuupäev on kuupäev millest alates autokool õpilase andmed elektrooniliselt sisestab Maanteeameti vastavasse süsteemi, seega selleks kuupäevaks peab õpilane vastama autokooli vastuvõtu tingimustele. Kursuste alguskuupäevad on kodulehel avaldatud. Kursuse lõpukuupäev näitab mis kuupäevaks on toimunud kõik teoorialoengud ja seega ka seda, mis kuupäevast alates võib õpilane alustada kooli teooriaeksami tegemist (eeldusel, et loengutes on piisaval hulgal kohal käidud ja täidetud on muud tingimused teooriaeksamile pääsemiseks). Sõidutundidega võib alustada kohe peale avaloengu toimumist. Teoorialoengud toimuvad kursuse alguses määratud kuupäevadel ja kellaaegadel, sõidutunnid on individuaalsed ja lepitakse kokku õpilase ja õpetaja vahel. Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õpilane saavutama kõik õppekavas määratud õpiväljundid ja läbima koolituse õppekavas ja asjassepuutuvates seadustes ja määrustes määratud koolituse osade minimaalsed mahud. Tunnistust ei väljastata, kui õpilane:

1) ei ole läbinud edukalt kas või üht osa kohustuslikust õppemahust
2) ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid
3) ei ole tasunud koolituse eest täies mahus